| EN |

NOTE

NOTE

Surréalisme Exhibition

author: Mizuki TANAKA 

NOTE

Rina OKUMIRA: tracing

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Miki SATO + Kamide Choemon

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Toshiyuki KAJIOKA: Deep Night

author: Mizuki TANAKA 

NOTE

GOOD NIGHT MIHOKANNO

author: Mizuki TANAKA 

NOTE

Masahiko KUWAHARA

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Hiroaki MORITA: Timequake

author: Mizuki TANAKA 

NOTE

Fumiko KIKUCHI: Drifting

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

No Man’s Land

author: Takeshi HIRATA 

NOTE

Makoto AZUMA: hand vase

author: Satoshi KOGANEZAWA 

NOTE

Toshio HASEGAWA

author: Mizuki TANAKA 

NOTE

Mayu HATTORI

author: Mizuki TANAKA 

NOTE

Yukiko SHIMAZAKI

author: Mizuki TANAKA 


| EN |